... alcuni disegni S7

xxxxxxxx
xxxxxxxx

lotta continua...
lotta continua...

gufo
gufo

...con sfondo e topo penosi

xxxxxxxx
xxxxxxxx

1/37